Celem działalności gospodarczej jest zarabianie pieniędzy. Nie zawsze jest to prawdą i firma może ponosić straty w skali miesiąca, kwartału czy roku. W takich przypadkach przedsiębiorca powinien wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym. Możliwe jest również rozliczenie straty z poprzedniego roku, jeśli spełnione są pewne warunki.

Co to jest strata?

Strata jest definiowana przez przepisy o podatku dochodowym jako nadwyżka kosztów uzyskania przychodów nad przychodami uzyskanymi z danego źródła w okresie podatkowym. Ze stratą mamy do czynienia, gdy koszty uzyskania przychodów przewyższają przychody, a wynik finansowy firmy jest ujemny. Podatnicy, którzy ponieśli stratę w danym okresie rozliczeniowym i wykazali ją w zeznaniu podatkowym, mogą ją rozliczyć w kolejnych latach.

Na czym polega rozliczanie strat z lat ubiegłych?

Podatnik, który w danym roku podatkowym wykaże stratę z działalności gospodarczej, będzie mógł w ciągu pięciu lat obniżyć swój dochód o tę stratę. Należy pamiętać, że obniżenie dochodu jest ograniczone do 50% straty poniesionej w każdym roku, w którym dokonano odliczenia.

Podstawowe zasady odliczania strat

Przepisy podatkowe stanowią, że dochód do opodatkowania może być obniżony do 50%, jeżeli pochodzi z tego samego źródła co strata. Podatnicy nie będą mogli rozliczyć strat podatkowych w żadnym roku podatkowym, jeśli nie osiągną dochodu do opodatkowania.

Stratę można odliczyć z następujących źródeł:

 • Działalność gospodarcza
 • Dochody z najmu i dzierżawy
 • Dochody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach
 • Odpłatne zbycie papierów wartościowych, nawet tych pochodzących z pożyczki papierów wartościowych
 • Płatność nie jest wymagana w przypadku zbycia pochodnych instrumentów finansowych. Możliwe jest jednak wykonanie praw wynikających z takich instrumentów.
 • Przychody z tytułu nabycia udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny w innej formie do przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
 • Przychody z tytułu objęcia wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w alternatywnej formie do przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Łatanie dziur w Nowym Ładzie: Podsumowanie konferencji, Twittów i stanowisk rządowych – sprawdź na https://nowypolski.pl/a/gopr,latanie-dziur-w-nowym-ladzie-podsumowanie-konferencji-twittow-i-stanowisk-rzadowych

Sposoby rozliczania strat

Straty z lat ubiegłych można rozliczyć w ciągu pięciu lat w dowolnej wysokości określonej przez podatnika. Nie może ona jednak przekroczyć 50% straty poniesionej w jednym roku podatkowym. Stratę pokrywa się z dokładnie tego samego źródła dochodu. Podatnik, który w danym roku podatkowym uzyskał wystarczający dochód, rozliczy całą stratę w ciągu dwóch lat. W każdym roku jest to 50 procent straty.

Stratę w roku podatkowym podatnik powinien wykazać w zeznaniu przedmiotowym:

 • 151 lub 152 w zeznaniach PIT-36 lub
 • 23 w zeznaniu PIT-36L,
 • 68 w zeznaniu PIT-28 lub
 • 28 w zeznaniu PIT-38.

Jeśli nie ma możliwości rozliczenia straty z poprzedniego roku?

Tylko w niektórych przypadkach możliwe będzie rozliczenie straty z lat ubiegłych. Dzieje się tak, gdy podatnik przez pięć kolejnych lat podatkowych nie osiągnął żadnego dochodu. W takich przypadkach nie ma możliwości pokrycia straty podatkowej.

Nie ma również możliwości odliczenia strat z innych źródeł dochodu niż własny. Dotyczy to również strat poniesionych:

 • ze źródeł przychodów, z których dochód jest zwolniony od podatku dochodowego zgodnie z właściwymi przepisami
 • z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu
 • z odpłatnego zbycia nieruchomości
 • wyłączone są działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli dochód nie jest ustalany na podstawie ksiąg podatkowych.

Podstawę prawną do rozliczenia strat z lat ubiegłych stanowić będzie Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Leave a comment