Podczas zaciągania kredytu hipotecznego, należy dokładnie zapoznać się z obowiązkami kredytodawcy. Obsługą kredytów zajmują się agenci oraz pośrednicy. Są oni swego rodzaju przedstawicielami. Ich zadaniem jest, przeprowadzenie konsumenta poprzez szereg procedur, aż do uzyskania kredytu hipotecznego. Pamiętaj, że kredytodawca ma wiele obowiązków o których musi pamiętać. Powinieneś o tym wiedzieć.

Do takich obowiązków należą:

  • przekazywanie informacji niezbędnych do porównania kredytów dostępnych na rynku, przekaz informacji na trwałym nośniku – forma papierowa, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy [materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi przechowywanie informacji kierowanych do niego, pozwalające odtworzyć przechowywane Informacje w niezmienionej postaci].
  • informowanie konsumenta o konsekwencjach zaciągnięcia kredytu,
  • przekazanie formularza informacyjnego po otrzymaniu najważniejszych informacji dotyczących kredytobiorcy, nie później niż przed złożeniem wniosku
  • przekazanie decyzji o kredycie do dwudziestego pierwszego dnia na trwałym nośniku, konsument ma możliwość porównania ofert i wybrania najdogodniejszej dla niego
  • zwrot wszystkich opłat uiszczonych wcześniej, gdy umowa nie została zawarta
  • stosowanie dobrych praktyk, takich jak; informowanie konsumenta o kosztach, prowizji, miejscu zamieszkania pośrednika, siedzibie i adresie firmy, numerze wpisu pośrednika kredytu hipotecznego do rejestru pośredników kredytowych wraz z adresem strony internetowej, na której jest dostępny ten, procedurze składania skarg i zażaleń, sposobie korzystania z pozasądowych procedur wnoszenia skarg i odwołań; o opłatach ponoszonych bezpośrednio przez konsumenta na rzecz pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta za świadczone usługi, a w przypadku niemożności ustalenia tej opłaty – informację o sposobie jej obliczania, konsekwencjach zalegania ze spłatą
  • przed udzieleniem kredytu hipotecznego, agent bądź pośrednik w sposób jednoznaczny, zrozumiały i precyzyjny udzielają konsumentowi wyjaśnień dotyczących skutków, jakie proponowany kredyt hipoteczny może mieć dla konsumenta oraz warunków i skutków rezygnacji z usług
  • ustalenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta dotyczących składników kredytu hipotecznego.

Leave a comment